Przeglądy SOI

Zakres usług Hi Urban

Kontrola Środków Ochrony Indywidualnej:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami :

  • Norma PN-EN 365
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Środki Ochrony Indywidualnej powinny być poddawane kontroli przynajmniej raz w roku.

W trosce o bezpieczeństwo wykonujemy autoryzowane przeglądy okresowe SOI.

  • dokonujemy inspekcji stanu technicznego sprzętu u klienta, 
  • sprzęt, który przeszedł przegląd pomyślnie oznaczamy informacją, która zawiera datę kolejnej wymaganej inspekcji,
  • sporządzamy raport z przeprowadzonego przeglądu.

Do kontroli ŚOI upoważnione są wyłącznie osoby, które ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym i legitymują się odpowiednim certyfikatem.

Przetłumacz »